Hållbarhet

Hållbarhet 

Investeringsrådgivning


Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring
avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.
För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/


Försäkringsförmedling


Som medlem till Hjerta i Stockholm AB omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring
avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.
För att läsa mer om Hjerta:s arbete med hållbarhet, se https://www.hjerta.se

Policy avseende hållbara investeringar

 

 

Policyns mål

 

Denna policy för hållbara investeringar beskriver hur Försäkrings Service AB, Bolaget, efterlever tillämpliga regelverkskrav avseende hållbara investeringar.

 

 

Definition och omfattning

 

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.

Vanliga metoder i t.ex. fonders hållbarhetsarbete:

 

 • Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.
 • Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
 • Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

 


 

Bakgrund

 

En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde, enligt vad som anges i sektorsspecifik lagstiftning

 

I ett nytt regelverk ställs krav på att finansiella aktörer ska informera om hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut och finansiell rådgivning. Det ställs krav på att lämna information till investerare om hållbara investeringar. Syftet är att ge konsumenter rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut kring sina investeringar. Det ska bli lättare för en konsument att förstå hur hållbar en finansiell produkt faktiskt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltaren använder i sin förvaltning. Den nya regleringen berör även försäkringsrådgivare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter.

 

Bolag som träffas av regelverket ska på sin hemsida offentliggöra och hålla uppdaterad följande:

 

 1. information om huruvida de, med hänsyn tagen till Bolagets storlek, arten och omfattningen av deras verksamhet samt vilka typer av finansiella produkter som de tillhandahåller rådgivning om, i sin försäkringsrådgivning (avseende fonderna i försäkringen) beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer, eller

 

 1. information om varför investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inte beaktas i deras investerings- eller försäkringsrådgivning och, i relevanta fall, information om huruvida och i så fall när sådana negativa konsekvenser kommer att beaktas.

 

Bolaget säkerställer genom förköpsinformation samt i sin rådgivningsdokumentation att kunderna är medvetna om och har tagit hållbarhetsaspekterna under beaktande vid valet av produkter.

 

Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker

Bolaget lämnar information på sin hemsida om hur Bolagets ersättningspolicy är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker.

 

Marknadsföringsmaterial


Bolaget kommer kontinuerligt att säkerställa att något marknadsföringsmaterial som Bolaget använder inte motsäger den information som

lämnas i enlighet med hållbarhetsregelverket.

 

Information som ska lämnas

 

Kunderna ska få nog med information av Bolaget för att förstå syftet med att välja hållbara investeringar och om kunderna inte väljer det, vilka negativa konsekvenser det kan få.

 

Information på Bolagets hemsida

 

Information om hållbara investeringar

Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar.

 

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

 

 • Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.

 

 • Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

 

 • Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna

 

När du får rådgivning av Bolaget kommer vi att bistå dig i denna fråga.

 

I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågan med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta ett välgrundat beslut i detta avseende. Vidare kommer vi att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand.

 

Som en ytterligare hjälp finns ett par verktyg och märkningar att titta på innan rådgivningen för att underlätta.  Nedan finner du en beskrivning av dessa.


 

 

 

 

Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se

 

Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hållbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i. 

 

 

Morningstar

 

Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid.

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i hanterat frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning.

 

Traditionell försäkring

 

Om du ska placera i en sk. traditionell försäkring där det är försäkringsbolaget som sköter och ansvarar för placeringarna i försäkringen måste du gå in på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få information om respektive försäkringsbolags hållbarhetsarbete.

 

Bra miljöval och försäkringar

 

Följ länken för att få information om märkningen Bra miljöval och försäkringar.

https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/forsakringar?gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48byIsOiGfQIcWdgCwfRV6ssMCNuXrP66DNd2DQjCunY7Y7NmB3Lu7kUaAvHdEALw_wcB


 

 

 

Utdrag ur Bolagets ersättningspolicy ” Hållbara investeringar”.

 

I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltare använder i sin förvaltning.

 

{Företagets namn} anser att det är av största vikt att {Företagets namn}:s anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas.

 

 

Då de anställda hos Försäkrings Service AB inte har rörlig ersättning utan endast fast lön påverkas inte de anställdas ersättning av hållbarhetsfrågan, men vid lönerevision är det en förutsättning för höjd ersättning att den anställde lämnat information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av rådgivningsdokumentaioner.


Information om hållbara investeringar

 

Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar.

 

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

 

 • Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.

 

 • Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

 

 • Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna

 

När du får rådgivning av Bolaget kommer vi att bistå dig i denna fråga.

 

I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågan med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta ett välgrundat beslut i detta avseende. Vidare kommer vi att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand.

 

Som en ytterligare hjälp finns ett par verktyg och märkningar att titta på innan rådgivningen för att underlätta.  Nedan finner du en beskrivning av dessa.

 

 

Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se

 

Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hållbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så  att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i. 

 

 

Morningstar

 

Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid.

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning.

 

Traditionell försäkring

 

Om du ska placera i en sk. traditionell försäkring där det är försäkringsbolaget som sköter och ansvarar för placeringarna i försäkringen måste du gå in på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få information om respektive försäkringsbolags hållbarhetsarbete.

 

Bra miljöval och försäkringar

 

Följ länken för att få information om märkningen Bra miljöval och försäkringar.

https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/forsakringar?gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48byIsOiGfQIcWdgCwfRV6ssMCNuXrP66DNd2DQjCunY7Y7NmB3Lu7kUaAvHdEALw_wcB

 

 

Utdrag ur Bolagets ersättningspolicy ” Hållbara investeringar”. 

 

I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltare använder i sin förvaltning.

 

Försäkrings Service AB anser att det är av största vikt att policy

 s anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas.

 

Som ett led i detta arbete har {Företagets namn}, genom denna policy, beslutat att ett kvalitativt kriterium som ska vara uppfyllt för att personer som omfattas av denna policy ska vara berättigade till rörlig ersättning, är att det dokumenterats i rådgivningsdokumentation att kunderna fått information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna.

 

Då de anställda hos {Företagets namn}inte har rörlig ersättning utan endast fast lön påverkas inte de anställdas ersättning av hållbarhetsfrågan, men vid lönerevision är det en förutsättning för höjd ersättning att  den anställde lämnat information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av rådgivningsdokumentationer.”

 


Ersättningspolicy

 

Tillämpningsområde

Dokumentet gäller för Försäkrings Service AB och i tillämpliga delar på verksamhet som är under outsourcing. Dokumentets ägare ansvarar för att verksamheten under outsourcing har kännedom av de delar av dokumentet som är relevanta för verksamheten.

Policyns omfattning

Denna policy omfattar ersättningar till de anställda som är sysselsatta inom försäkringsdistributionen och de som direkt leder eller ansvarar för detta arbete hos Försäkrings Service AB

Syftet med policyn

Syftet med denna policy är att ange principer och grunder för hur ersättningen fastställs och betalas ut hos Försäkrings Service AB med anledning av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution samt Finansinspektionens föreskrifter (2018:10) om försäkringsdistribution. Policyn gäller alla anställda som är sysselsatta inom försäkringsdistributionen inklusive de som direkt leder eller ansvarar för detta arbete hos { Försäkrings Service AB

Policyn syftar även till att ange vilken ersättning som Bolagets anställda får ta emot inom ramen för distributionsverksamheten samt under vilka förutsättningar som ersättning från tredje part som får tas emot av Bolaget.

Inledning

Denna policy är utformad i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Policyn anger grunderna och principerna för hur ersättning till anställda hos  Försäkrings Service AB ska fastställas för den försäkringsdistributionsverksamhet som bedrivs. Policyn innehåller också regler för hur policyn ska tillämpas och följas upp samt {Företagets namn} definierar vilka anställda som omfattas av policyn.

Kategorier av anställda som omfattas

De anställda som är direkt sysselsatta inom försäkringsdistributionen Försäkrings Service AB , inklusive de som direkt leder eller ansvarar för detta arbete.

 

Grundläggande krav för {Företagets namn} interna ersättningssystem

Försäkrings Service AB ska bygga upp ett system för ersättning till sina anställda som arbetar med försäkringsdistributionens samt till personer som direkt leder eller ansvarar för detta arbete på ett sätt som inte motverkar Försäkrings Service AB förmåga att uppfylla sina skyldigheter som bland annat följer av god försäkringsdistributionssed och att handla hederligt, rättvist och professionellt.

 

Hållbara investeringar. 

I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltare använder i sin förvaltning.

 

{Företagets namn} anser att det är av största vikt att {Företagets namn}:s anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas.

 

 

Då de anställda hos {Företagets namn}inte har rörlig ersättning utan endast fast lön påverkas inte de anställdas ersättning av hållbarhetsfrågan, men vid lönerevision är det en förutsättning för höjd ersättning att  den anställde lämnat information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av rådgivningsdokumentationer

 

 

 

 

Försäkrings Service AB ska, vid var tid, identifiera de anställda och personer som leder verksamheten som omfattas av denna policy.

Följande personer hos Försäkrings Service AB omfattas av denna ersättningspolicy:

Hans Pettersson

 

Ersättning till anställda och personer som leder denna verksamhet

Av den ersättning som Försäkrings Service AB betalar till de anställda som omfattas av denna policy ska minst hälften bestå av en fast ersättning.

Det ska finnas en balans mellan den fasta och rörliga delen av ersättningen så att ersättningsstrukturen inte främjar distributörens intressen framför kundens intressen.

Kravet på balans innebär att den rörliga ersättning som Försäkrings Service AB betalar till de anställda som omfattas av denna policy inte mer än till hälften baseras på försäljning eller kvantitativa kriterier. Med kvantitativa kriterier avses bland annat antalet distribuerade försäkringar, premiernas storlek och försäkringarnas löptid.

Försäkrings Service AB ska säkerställa att den rörliga ersättningen som betalas ut till de anställda som omfattas av denna policy, tar hänsyn till ändamålsenliga kvalitativa kriterier och den ska därmed baseras på kriterier såsom regelefterlevnad, kundnöjdhet, rättvis behandling av kunder, att hänsyn tagits till hållbarhetsfaktorer i samband med rådgivning samt hantering av eventuella klagomål.

Att de kvalitativa kriterierna för rörlig ersättning efterföljs kontrolleras en gång per år för de personer som omfattas av denna policy genom nedanstående:

-Kontroll av varje person om omfattas av denna policy för att utröna om denne varit inblandad i kundklagomål och, i förekommande fall, personen i fråga agerat i strid med det regelverk som omgärdar försäkringsdistribution.

-Kontroll av varje person som omfattas av denne policy för att utröna om kunder varit missnöjda utan att det för den skull föranlett ett formellt kundklagomål.

-Kontroll av varje person som omfattas av denna policy för att säkerställa att denna inte brutit mot några interna regelverk. Detta kontrolleras genom stickprovskontroller av kundärenden där rådgivningsdokumentation kontrolleras.

Kontrollen ovan utförs av den person som är regelansvarig hos  Försäkrings Service AB

När de kvalitativa kontrollerna utförts dokumenteras resultatet och sparas i 11 år från varje rådgivningstillfälle som kontrollerna avser.

 

Ersättning från annan än kunden

Försäkrings Service AB distribuerar inte försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås.

Detta innebär att  Försäkrings Service AB får ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed. För att säkerställa att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed ska Försäkrings Service AB Innan ersättning tas emot från ett försäkringsbolag säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter som gör att kundens intresse riskerar att åsidosättas. För detta ändamål har Försäkrings Service AB tagit fram en policy för undvikande av intressekonflikter.

 

Om Försäkrings Service AB i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ta emot ersättning från någon annan än kunden ska även följande iakttas.

Ersättningen får inte ha någon negativ inverkan på den distributionstjänst eller försäkringsprodukt som distribueras och ersättningen får inte heller försämra  Försäkrings Service AB förutsättningar att agera hederligt rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa. Vägledning om vad detta innebär återfinns Försäkrings Service AB i etiska policy, policy avseende god försäkringsdistributionssed, policy avseende rådgivning och marknadsföring, policy för undvikande av intressekonflikter.

får Försäkrings Service AB i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter aldrig ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen till väsentlig del avser tjänster som ännu inte utförts, och ersättning som baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, s.k. up-frontersättning. Till sist är ersättning från någon annan än kunden inte tillåten om dess storlek står i uppenbart missförhållande till den tjänster som utförts.

Exempel på när ersättningen står i uppenbart missförhållande till den tjänst som utförts är om den s.k. löpande ersättningen har höjts under en initial period i syfte att kringgå förbudet att betala ut s.k. up-frontersättning.

Försäkrings Service AB

Vidare måste kunna visa att ersättningens storlek motsvarar den förmedlingsinsats som Försäkrings Service AB utfört för kunden. Insatsen ska utgöras av försäkringsförmedlingstjänsten som tillhandahållits.

 

Som underlag för denna bedömning hänvisas till HjertaPlanernas bedömning av olika ersättningsnivåer i relation till utförda tjänster. Om {Företagets namn}bedömer, vid förmedling av annat än Hjertaplan, att en ersättning är för hög i relation till den förmedlingstjänst Försäkrings Service AB har utfört ska Försäkrings Service AB         kontakta försäkrings- eller produktbolaget och meddela att ersättningen ska sänkas. I samband med denna kontakt ska säkerställa att försäkrings- eller produktbolagets avgift till kund sänks i motsvarande utsträckning Försäkrings Service AB .

 

”Passiva” provisioner

Regelverket för försäkringsdistribution omfattar verksamhet som består i att
   1. ge råd om eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal ingås,
   2. ingå ett försäkringsavtal, eller
   3. bistå vid förvaltning eller fullgörande av ett försäkringsavtal.

 

När en förmedlare löpande tar emot en ersättning eller förmån i samband med förmedling av försäkringsbaserade investeringsprodukter, ska förmedlaren, åtminstone en gång om året, underrätta kunden om det belopp som förmedlaren tagit emot från en sk. tredjepart, alltså försäkringsföretag, fondbolag eller liknande, under året.

 

Detta innebär att om tar emot en Försäkrings Service AB  tredjepartsersättning ska kunden som ersättningen avsett ha erbjudits någon form av försäkringsdistribution som motsvarar ersättningens storlek.

 

 

 

 

Frivillig mall till kontrolldokument

 

Kontrolldokument för anställdas rätt att ta rörlig ersättning

 

 

 Försäkrings Service AB ska säkerställa att den rörliga ersättningen som betalas ut till de anställda som omfattas av Bolagets ersättningsriktlinje, tar hänsyn till ändamålsenliga kvalitativa kriterier såsom regelefterlevnad, kundnöjdhet, rättvis behandling av kunder samt hantering av eventuella klagomål. Nedanstående kontroll utförs en gång per år av Bolagets VD.

 

Kontrollen avser {Ange namn på den anställda, nedan kallad den anställde} {Datum}

 

 

 • Den anställda har inte varit inblandad i kundklagomål och inte agerat i strid med det regelverk som omgärdar Bolagets försäkringsdistribution.

 

 

 • Den anställdas kunder har inte varit missnöjda, utöver formella kundklagomål.

 

 

 • Den anställde har tagit hänsyn till hållbarhetsfaktorer i samband med rådgivning vilket framgår av rådgivningsdokumentationer som kontrollerats. 

 

 

 • Den anställda har inte brutit mot några interna regelverk. Detta kontrolleras genom stickprovskontroller av kundärenden där kunddokumentation kontrollerats av VD.

 

 

Kontrollen är genomförd av (ange namn)

 

 

____________________________

Ange namn